Neidio i'r prif gynnwy

Cudd-wybodaeth Ddigidol

Mae Tîm Cudd-wybodaeth Ddigidol Uned Gyflawni GIG Cymru yn angerddol am ddod â phobl wych i mewn i ddadansoddeg a modelu yn GIG Cymru. Y tu hwnt i’n prosesau recriwtio arferol, mae gennym nifer o gyfleoedd ar gael i’r rhai sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r gwaith arloesol ac effaith uchel a wnawn gyda Byrddau Iechyd, Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru i gefnogi gofal cleifion.

Myfyrwyr Blwyddyn Lleoliad:

Bob blwyddyn rydym yn cynnal lleoliad myfyrwyr ar gyfer y rhai sy'n ceisio profiad gwaith blwyddyn o hyd, rhwng eu hail a'u trydedd flwyddyn fel rhan o'u Gradd Prifysgol. Rydym yn chwilio am fyfyriwr rhifog a hyddysg â chyfrifiaduron, gyda hanes academaidd da a gwerthoedd amlwg sy’n unol â GIG Cymru. Mae lleoliadau fel arfer yn rhedeg rhwng Awst a Gorffennaf (un flwyddyn academaidd lawn) gyda recriwtio yn dechrau Rhagfyr/Ionawr.

Noah Jones:

“O ddechrau fy lleoliad rydw i wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr profiadol a thalentog. Roedd gweithio gyda’r bobl hyn yn fy ngalluogi i ddysgu technegau newydd mewn rhaglenni roeddwn i’n meddwl fy mod yn hyddysg ynddynt eisoes ac rwyf wedi dechrau dysgu ieithoedd codio newydd yn gyfan gwbl. Rwyf hefyd wedi cael amrywiaeth o dasgau pwysig i'w gwneud, gan gynnwys adnewyddu dangosfyrddau data pwysig amrywiol, er enghraifft yr adroddiad dyddiol ar sefyllfa COVID, a rhedeg prosesau ar gyfer diweddaru adroddiadau. Yn olaf, rwyf wedi cael y cyfle gwych i fynd i ddigwyddiadau Canolfan y Mileniwm a alluogodd i mi siarad â phobl ar draws byrddau iechyd a sefydliadau ledled Cymru.”

Rhys Price:

“Mae gweithio fel Dadansoddwr Israddedig dros y misoedd diwethaf wedi bod yn brofiad amhrisiadwy. Rwyf wedi cael ystod eang o brosiectau i weithio arnynt yn amrywio o adeiladu modelau ar Simul8 i ddatblygu a diweddaru dangosfyrddau yn Excel. Rwyf wedi cael cyfleoedd rheolaidd i wella fy sgiliau, gan gael fy ngwahodd i fynychu sesiynau addysgu defnyddiol ar gyfer apiau amrywiol fel Python, R a SQL.

Gallai defnyddio ystod o sgiliau newydd swnio’n frawychus, ond mae tîm UG bob amser yn hapus i helpu ac mae sesiynau cymorth wythnosol yn sicrhau na fyddwch byth yn sownd ar un peth yn rhy hir! Rwyf wedi mwynhau dysgu sut i drawsnewid data diddiwedd yn wybodaeth ddefnyddiol sy’n helpu i adeiladu model neu adroddiad.”

Os oes gennych ddiddordeb i'ch prifysgol ymgysylltu â'n tîm ynghylch y cyfleoedd hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen adborth ar faner y wefan.

Interniaethau:

Yma yn y UG byddem wrth ein bodd yn cefnogi interniaethau. Fodd bynnag, gan ein bod yn ymwybodol bod interniaethau di-dâl ar agor i’r rhai sy’n gallu fforddio cyfleoedd o’r fath yn unig, rydym ond yn cefnogi interniaethau sy’n cael eu talu drwy gynlluniau presennol (fel Gwobrau ac Ysgoloriaethau Cymdeithas OR) neu’r rhan hynny o gyrsiau cofrestredig lle telir costau fel rhan o'r model hyfforddi (fel Meistri). Os oes gennych chi arian o gynllun cofrestredig ac yr hoffech chi gysylltu â ni am interniaeth yn yr UG, yna cysylltwch â ni drwy'r ffurflen adborth ar faner y wefan.

Prosiectau Meistr:

Am y chwe blynedd diwethaf mae Tîm Cudd-wybodaeth Ddigidol Uned Gyflawni GIG Cymru wedi cynnal nifer o Brosiectau Meistr, a wnaed yn bosibl oherwydd y cwestiynau a’r heriau mawr a godwyd gan gydweithwyr ar draws GIG Cymru. Rydym wedi cael y fraint o gefnogi dau fyfyriwr a aeth ymlaen i ennill Gwobr May Hicks am eu prosiectau – cystadleuaeth ledled y DU ar draws yr holl brosiectau Meistr mewn Ymchwil Gweithredol. Eleni byddwn yn cynnal uchafswm o ddau brosiect, ac felly’n gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan oruchwylwyr a myfyrwyr y Brifysgol drwy’r ffurflen adborth ar faner y wefan.

Rachael Carpenter:

“Roedd gwneud fy mhrosiect traethawd hir gyda'r Uned Gyflawni yn brofiad gwerth chweil gan fy mod yn gallu gwneud gwaith a allai wneud gwahaniaeth i fywydau pobl tra'n gorffen fy ngradd. Roedd y tîm yn gefnogol iawn ac wedi fy helpu i ddeall pa ganlyniadau roedden nhw’n edrych amdanyn nhw tra’n caniatáu i mi arbrofi a defnyddio fy syniadau fy hun ar sut i gyrraedd yno.”