Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau sy'n Ymwneud ΓΆ Diogelwch Cleifion

Digwyddiadau sy'n Ymwneud â Diogelwch Cleifion yw unrhyw ddigwyddiad anfwriadol neu annisgwyl a allai fod neu sydd wedi arwain at niwed i un neu fwy o gleifion sy'n cael gofal a ariennir gan y GIG. Caiff digwyddiadau sy'n ymwneud â diogelwch cleifion eu rheoli'n lleol dan Weithio i Wella.

Sefydlwyd Gweithio i Wella i adolygu'r broses bresennol o godi pryderon, ymchwilio iddynt a dysgu ohonynt. Pryderon yw materion sy'n deillio o ddigwyddiadau sy'n ymwneud â diogelwch cleifion, cwynion ac, mewn perthynas â chyrff y GIG, honiadau am wasanaethau a ddarperir gan Gorff Cyfrifol yng Nghymru. Y nod yw darparu un broses fwy integredig a chefnogol er mwyn i bobl allu codi pryderon.

Diweddariad Mehefin 2021

Mae’r drefn ar gyfer adrodd am ddigwyddiadau cenedlaethol yn GIG Cymru wedi newid.

14 Mehefin 2021

Daw Cam 1 y Polisi Cenedlaethol ar gyfer Adrodd am Ddigwyddiadau’n Ymwneud â Diogelwch Cleifion (Llywodraeth Cymru, Mai 2021) i rym.  Mae’n ymwneud ag adrodd yn unigol am y digwyddiadau mwyaf difrifol sy'n digwydd mewn gofal iechyd.

Bydd Cam 2 y Polisi yn dod i rym yn ystod y misoedd nesaf, gan ganolbwyntio ar ffyrdd newydd o adrodd yn genedlaethol, gan gynnwys adrodd yn thematig am ddigwyddiadau gofal iechyd. Mae Uned Gyflawni GIG Cymru yn arwain proses gydweithredol ac yn ymgysylltu â holl Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd y GIG yng Nghymru er mwyn cael cynllun i weithredu'r Polisi. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn y dogfennau isod: